❤ زجــــر جــدایی ❤

بیـا تـا برایـت بگۅ یـــمْـ ـ چـﮧانـدازه تـنهـایـــ ـِـِــ ـے مــטּ بـزرگ اسـت

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طراح

سلام به تمامی دوستان عزیزم

ممنون که چشم های قشنگتون رو

 واسه دیدن کلبه حقیرانه من انتخاب کردین

 

نظر یادتون نره

♥ جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ 21:23 بـ ه دستانــ ❤ وحید ❤ ♥

پــــاییـز که باشـــد

               هـَر قـــدر هـم که خستــه باشــی

                                           هـَر قـــدر هـم که ســــــاز ِ دلـــت

                                                                      نــــَوای ِ غـــــم بنــــــــوازَد

دوســت داری

                  گاهــی رو به روی ِ آیینـــه بــــایستی و

دستی بر موهای پریشانت بکشی                           

                                    و لبخنــ ــدی به زیبـــایی ِ مـِهــر

                        و بوســه ای به گرمــی عشـــق

                                                                                تحویلــــَـش دَهـــی

و یــــادَت مـــی رَوَد که آن ســـوی آیینـــه

                                                     کســی نیسـت که جـــــواب ِ بوســـه ات را

با آغــوشی  بـاز و

                                                   لَــــب هایی خیـــس از عشـــق پاســخ دَهَـــد

پــــاییـز که باشــد

                       هـَر قـــدر هـم که هــوای ِ حوصلـ ـه ات ابــری باشـد

دوســــــــت داری

                   عاشقـــانه بنـــویسی

                                                         دســـت ِ رویــــاهـایت را می گیـــری و

تا اِنتهـــای ِ کـــوچه باغ هـای ِ خُرمــالو

                                                                             با او قــَـدَم می زَنــی

پــــاییـز که باشــد

از پشـــت ِ پنجــره ی ِ نیمــه بـاز ِ اتــاقت

                               زمــــزمه ی ِ بـــادها را می شـِنَـــوی

                                                                رقـــص ِ بـــرگ ها را می بینـــی

و عطـــر ِ بـــاران را

                                                                 روی تَـنَـــت احســــاس می کنی

انگـــار که کســـــــی

در گـــــــوشـَت عاشقـــــانه نَجـــوا می کنـد

                                              و دســـــت هایش را

                                                                   روی ِ تَـنَـــت می رقصـــــــانَد

و عطـــر ِ نفــــس هایش

                              تــ ــو را مَســــــــــــــــت می کنـــد

                              دلـــت می خواهَـــد چشــم هایت همیــن گـــونه بستــه بمــــانند

و ایــن عشــــــق بــازی

                                                                         تا صبــح به دِرازا کِشــَد

پــــاییـز که باشـد

                      دوســت داری

                              کـسی باشــد که به وقــت ِ غـــروب

تَــب ِ دلتنگـی هایت را

                                                                       با آمـــدنَش پــایین بیــاوَرَد

پــــاییـز که باشــد

                       دوســت داری

تمـــام خیــابـان ها را قــــدم زَنـی

                       و از گــوشه به گـــوشه ی ِ ایـن شهــر

                                                                                  خاطـــره ســـازی

پـــاییـز که باشــد

                                                     دوســت داری

آدم ِ دیگــــــری شَـــوی

                            آدمــی که غـــم و انــــــــدوه َش را

                                                      لای ِ بـرگ های ِ پــــاییزی جـا می گـذارَد

و از پــــاییـز

               تنهــا عشـــق بازی با بــرگ و بـــاران َش را

                                                                                 بَـــر مــــــی دارَد

پــــاییـز که باشــد

                         بــ ــ ـاران

                                                       جــان می دَهَـــد بـرای ِ خیــــــــس شـدن

و هـــــــــــــَوا

                                                         جــان می دَهَـــد بـرای عاشقـــی

دوســـت داری

                     کســی باشــد

                                  که با آغـــــــوشَش

                                                      تنپـــــــوش شَــوَد

و با بوســـــــه هایَش

                        اِلتهـــــاب ِ ایـن لــب ها را پــــایین بیــــاوَرَد

و کـــوچه باغــی

                                   که اِنتهــــایَش تـــو را به خلســـــــه ی ِ عشـــق بَـرَد

پـــاییـز که باشـد

                      دلـــت خیلــی چیـــزها می خواهَــد

                                                  حـــرف هایی که نمی تـــوان بَـر زبــان آورد

                      حــرف هایی که در دلـــت می مــاند

و شــــاید روزی

                                         جـــایـی

                              حــــ ــــــوالی ِ بـی حوصلـ ــه گی های ِ کسـی

یکــــــــــــ نفــــر

                             از پشـــت ِ پلکــــــــ هـایت

                                                                آن را از چشــــــم هایت خـــواند

 

 

 


برچسب‌ها: دلنوشته های وحید_ عاشقانه شبی در پاییز_زجر جدایی
♥ دوشنبه نهم آذر ۱۳۹۴ 19:8 بـ ه دستانــ ❤ وحید ❤ ♥

 

دلــــم برای تـ ــو تنــگ اسـت

                                و ایـن را نمی تــوانم بگـــویم

مثـل نسیــم که هـَر روز صــورت ِ پنجــره را

                                                       نـــَــــوازش می کند و حرفـــی نمی زَنــَد

مثـل مهتـــاب که هـَر شـب از کنــار مـ ــاه می گــُذَرَد

                                                   و سکـــوت می کنـد

مثـل ستـــاره ها

                            مثـل یــاس ها

                                                     مثـل بنفشـــه ها

دلــــم بـرای تـ ـــو تنــگ اسـت

                                           و ایـن را به خــــود ِ تــو هـم  نمی تــــوانم بگــویم

آن قــــَدر دوری از مـــ ــن

                                         که دیگــر دسـت آرزوهـــایم به تـــو نخواهنــد رسیـد

دلـــم برای تــ ــو تنــگ اسـت

                              بـرای چشــــــم هایت

                                                        به وقــــت ِ دلتنـــگی

بـرای دوســـت داشتــَنــَت

                                                      به وقـــت ِ خستگــــی

دلـــم بـرای تـ ــو تنـــگ اسـت

                                       بـرای دسـت هـــایت

                                                                          که سهم دست هایم نشد

بـرای آغـــــوشت

                               که پناه خستگی هایم نشد

بـرای بـــوسه هایت

                                    بـرای نـــوازش هایت

                                                                 بـرای ....

دلـــم بـرای تـ ــو تنــگ اسـت

و ایـن را به خــــــــــــــدا هـم نمی تــــوانم بگـــویم

                                                             چرا که تو ممنوعـــه ای

خواستـَنــَت

                      داشتــَنــَت

                                       به نام صـــدا کـــردَنـَت

حتــی دلتنگـــــ شدن برایــت

                                               ممنــــوع اسـت

و ایــن نهـایت ِ ویــرانی ست

                                   بـرای مــــــن

                                               کـه دیــــر تـ ـــو را پیـــدا کـردم

                                                                            و زود از دستــَت دادم

و بـرای تــو که سـال هاست دیــر کـرده ای

دلـــم بـرای تـ ــو تنــگ اسـت

                                             و ایـن را تنهــا عاشقـــان ِممنـــوعه می فهمنــد

تـــو ای ممنــــوعه تـَرین

                            دلــــم بـرای تــو

                                               بـرای عطـــر تـَنــَت

                                                                     بـرای عاشقـــانه هـای ِ آرام

همیشــه  تنگــــــ خواهـــــــَد شـد

                                                     با ایـن همــه

نسیــم می وَزَد

                مهتـــاب نـــور می پــاشـَد

                                   ستــاره ها چشمــک می زنَنـد

                                                               یــاس ها و بنفشـــه ها می رویَـنـد

و مـ ــن  نیـز به زندگــی

                                         ادامــ ــ ـ ـــه می دهــم

امـــا ...

                                       دنیـــا به مــن آمــــوخت

اینجــــــا تنهـ ــ ــ ــایی

                                              سکــــانس ِ آخـــر ِ تمـام ِ عــــاشقانه هاست

 

 


برچسب‌ها: دلنوشته های وحید_ دلتنگی_ زجر جدایی
♥ شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۴ 17:54 بـ ه دستانــ ❤ وحید ❤ ♥

 

سخــــت اسـت

                       که هـــم پــاییـز باشـــد و

                                                             هــم هـــــــــَوای دلــــت اَبــــــری

سخـــت اسـت

                      هــَر روز

                                                اَدای ِآدم هــــــــــای ِ شـــ ـاد  را در آوردن

سخـــت اسـت

                    خندیـــــــــدن

                                به وقـــــت ِ گریستــَن

سخــــت اسـت

                              فـــرو دادن ِ بـُغـــ ـــض

                                                            وقتـــی از شـــدت ِ گریــــه پــــُری

سخـــت اسـت

                   بیهـــــوده زیستـــَن

                                  در دنیـــایی که تمــــــام ِ نگــــاه ها خیـــره به تــ ـــوست

سخـــت اسـت

               به خـــدا سخـــت اسـت

                                      ایـن بی حوصلــه گی های هـــَر روزه

که شـَرَیـــــان ِ زندگـــی را

                                                               در مـــن قطـــــــع کــرده اسـت

خستــــه ام ..

              از بــــازی های ِ دنیـــا

                                          از خـــــودم

از "مـــن " ی که هـــَر روزَش را

                                        با هـــَراس ِ از دســت دادن ها می گــــــذرانـَد

از لحظـــه هایی که با تَشـــــــــویش می گذرنــــد

                         از روزگــاری که ســازش هیــچ وقــت با دلــم کـوک نمی شــَوَد

کجـــایی پـــاییـز ؟!

               کجـــاست رقـــص ِ برگ و باد َ ت ؟!

امشـــب در کـــدام جشنــــــواره

                                        سمفــــونی ِ برگـــــــ ریـزانـَت را اجـــرا می کنــی؟!

امشـــب

            در کـــدام کوچـــه ؟!

                           در کـــدام خیــــــابـان ؟!

                            در بُــن بَســـت ِ کدامیـــن کــــوچه بــاغ خواهـــی رقصیـــد ؟!

کجـــاست بـــــــــاران هــایت ؟!

                                           امشـــــــب

زیـــر ِکــدام درخــــت ؟!

                            روی ِ کـــدام  زمیــن ؟!

                                         به وسعـــت ِ کدامیــــن دَرد خواهـــی بــــارید ؟!

به مـ ـــن بگــو ...

                     به مـــن بگـــو که ایــن مـ ــن

بـُغـــض های ِ فـــرو خــورده ی ِ

                                                   بسیـــاری دارَد

                                                                                 بـرای باریــــدن

و حــرف های ِ نـا گفتـــه ی ِ زیـــادی

                                                    بــرای نگفتـــن

و دل شـــ ــ ـــ ـــــوره های ِ عجیبـــی

                                                                                  بــرای شـُستــَن

دلــــــــم گرفتــــه اســت پــــاییـز

                               لَحــن ِ امشـــب مـــــــن

                                                لَحــن همیــن بـرگ های ِ خشکیـــده  اسـت

و لهجــــه ام

                             لَهجـــه ی ِ بـــاران هایـَت

                                                             و نـا آرامـــم چـــون هــــَـــــوایت

به خـــــالق ِ رنگـــــــــــ هایت

                                       بگـــــــــــــــــــو

      خـــود

                            دَرد را

                                                                از چشــــــــــــم هـایم بخوانـــَد

و آرامــَم کنـد

                          آن گـــــــــــونه که گــــویی

                                         آرامـــش هیـــچ گـاه از ایـن خـــانه نـَرفتــــه است

 

 

 


برچسب‌ها: حال پاییزی من _ دلنوشته های وحید _ زجر جدایی
♥ دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ 19:33 بـ ه دستانــ ❤ وحید ❤ ♥

 پـــــاییز

                             خِـش خـِش ِ برگـــــ ها

                                                                  بـــــ ــــوی ِ خــاک

                           بــــاران های ِ مستــــانه

 خیســـی ِ سنــگ فـــرش ها

                          قـــدم زدن هـای ِ تنهـــایی

                                                                 روزهــــای ِ کـــوتاه

 شــب های ِ ســَرد و طــولانی

                        غـــــروب های ِ نــــارنجی

                                                         دلتنگـــــی های ِ نفـس گیــر

 مــــــ ــن

                      تــ ــو

                                           خیــال

                                                              رویـــا

                                                                             عشــــق

مَستـــی

                                 جنـــون

                                                                       دیـــــــوانگی

چه میکنـی پـــــاییز ؟!!

                                       چه میکنـــی با مـــ ــن؟!

چه میکنــی با دلــــم؟!

                          چه میکنــی با ایـن واژه هـــا

که تا حـــــــــرف از تــــو می شـود

                                   رنـگ می بـــــازند و از خـود بـــی خـود می شونـد ؟!

تــــو ...

زیبــاترین هـــارمونی ِ فصــل هایی

                      که با تمـام رنگـــ هایت می شـود

                                      واژه هـــا را بَـر تَـن کاغـــذ رنگـــــــ آمیــزی کـرد

مثـلا دلتنگـــــــی ها را

                           نارنجـــی کشیــد

انتظــــ ـــــارها را

                           زَرد

                                   و عشـ ـــق را

                                                           قـرمـــز

تـــو ...

                   حتـی هــــــــارمونی  زیبــایی از رویــاهایی

که می شـــود

                         رویــــاهـای کــــوچک را

                                                    در آن دســت یافتنــی تــَر نقــاشی کـرد

مثـلا پسری را با شــــال آبــی

                             

                                                                نقـــاشی کـرد

 

ابـــرهای ِ بـــاران زای ِ خاطـــره

                                                         بغـــ ــض های ِ سنگیــن

دل هایی که 

                         هــــوس ِ عـــاشقی می کننـد

زخم هایی که   

                            سـَر بـاز می کننــــــــــد

                                          جــای ِ بــــــوسه هایی که دَرد می کننـد

حسرت آغوش هایی که

                                                     بـَـر دلـــــــــــ ــــــــــــــــــت می مـــاند

تشـــویش

                      تــَرس

دل خواستــــن ها

                                                                 بــــازی ِ چشــــم ها

                                        باختـــن ِ دل هــا

 عطــر کـــوچه بــاغ ها

                     نیمکـــت های خیـــس ِ چـــوبی

                                                            ملـــــــودی ِ عشــــ ــق

                            آوای ِ دوستـــت دارم ها

تــو ....

                    آدم را هــَـوایی می کنـی پـــاییز !

هـــَــوایی ِ هَوایـی که

                         هـــَوایش حــال و هــــَوایِ دلـــت را

                                                            یکــــ جــور ِ ناجـــوری می کنـد

و چه اسفناکـــــــــ اسـت

                                                       حــال ِ دلی که دَردَش را نمـــی دانـی

 

 

 


برچسب‌ها: دلنوشته های وحید_پاییز_زجر جدایی
♥ پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۴ 22:28 بـ ه دستانــ ❤ وحید ❤ ♥


کد این قالب