❤ زجــــر جــدایی ❤

بیـا تـا برایـت بگۅ یـــمْـ ـ چـﮧانـدازه تـنهـایـــ ـِـِــ ـے مــטּ بـزرگ اسـت

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طراح

سلام به تمامی دوستان عزیزم

ممنون که چشم های قشنگتون رو

 واسه دیدن کلبه حقیرانه من انتخاب کردین

 

نظر یادتون نره

♥ جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ 21:23 بـ ه دستانــ ❤ وحید ❤ ♥


 

از کـــوچه پـس کـــوچه های ِ بهار گذشتــم

 

                                              زیـر ِ نـَم نـَم ِ بــــاران َش اشکـــــــ ریختــــم

با آوای ِ بـــــــارانش  که نــه !

 

                                 بــاز با ســــاز ِ روزگـــار رقصیـــدم

 

                                                 و  تنهـــایی ام  را جشــن گرفتــم

 

و اینکــــــــــــ ...

 

                   با دلـــی پـَر از حســـــــــرت

 

                             به استقبـــال تابستان  مــی روم

 

تابستانی گرم

 

                       تابستانی  که نمــی دانــم در گــرمـــــایش

 

کســی خواهـــــــــــد بـود که اشـــــــک داغ چشمــــانم را

 

                                               با نســـــیـــم بـــــــــــوسه هایش خنکــــــ کنـد ؟!

 

هـــان ای دل !

 

                    گـــــــــــوش کن ...

 

                                  صـــــــدای ِ پــای ِ تیــــــر می آیــد

 

آمــد مــــــاه مـن

 

                    برخیـــــــز و جـــامه ای سپیـــــد بَـر تَــن کـن

 

بلنـــــــد می شــَوَم

 

                      آیینـــه اینجــــــــــــــــاست

 

                                                    نگاهــــَم می کنــد

 

چقـــــدر خستــــــه اسـت

 

                        چقــــدر شکستــــه اسـت

 

                                   تَـرَکـــی دارد به انــــدازه ی تمــام ِ خاطــره ها

 

دلـــــــم می ســوزد

 

                       دلگیــــــــر اسـت از دنیـا

 

                                   از تصــــویر ِ بــــی روح ِ رویـــاهـا

 

بَـر می گــــردم

 

                           چرخـــــی می زنـــم

 

                       و بــاری دیگــر در چشـــم هایش زُل می زنــم

 

                                                                       ایــن منــم یا آیینــه ؟!

 

رو به رویــش می ایستــــــــــــــــــــــــــــم

 

                                                     دستی بر مــــــــوهای پریشانم میکشم

 

                                                                        و بـاز می خنــــــــــدم

 

هیــــــس ! ساکــت بـاش !

 

                                به غیــر از تــــــــو کســی نمی دانــد

 

پشـــت ِ این نقـــاب خنــده

 

                                      پشــت ِ ایـن نگــاه ِ شـــاد

 

                                            چهــــره ی خمـــــوش ِ پســــر ِ دیگــری ست

 

پســـــــری که در سکــــوت و انــزوای ِ محــض ِ ایـن خانــه

 

                                                      سالهـــاست که با غـــم زیستــه اسـت

 

پســــــری که هــَر زمـان و بــی بهــانه

 

                         با تمــام قلــب خــود گریستـــه اسـت

 

پســــــر ِ خستـــه ای که دیـــدگان ِ او

 

                              قصــــه گـویِ غصــــــه های ِ بی صــــــــداست

 

برگـــی از دفتــر ِ زندگـــی ام ورق خــورد

 

                                        سالــی دیگــر گذشــت

 

                                                             بزرگتــر شــده ام

 

حالا دیگــر یکــــــ خــط در میـان گریــه می کنــم

 

                                      شانـــه هایم صبــــــــــورتـَر شــده اند

 

با هـَر تلنگــــری که گریــه می زنــد

 

                                             نمی لــــــرزم

 

انگـــار دیگـر هیــــ ـــــچ اتفـــــاقی حـــال ِ دلـــــم را خــوب نمی کنـــد

 

حالــم شبیــه خــــــــــــــودم نیسـت

 

                              حالــم شبیــه هیـــــــــچ کــس نیسـت

 

بی دلیـــل می خنــــدم

 

                           بی دلیـــل می گِـــریَـم

 

                                    هــَر روز دلتنگـــــــــ می شـَوَم

 

                                                          و هــَر لحظــه بُغـــــــض می کنــم

 

حالـــم شبیـــه ِ کســـی ست

 

                                 که هـــَر لحظـــه اش را با تــ ــــرس می گذرانـــد

 

تــرس از وابستگــــی

 

                       تــرس از دلبستگـــی

 

                                    تــرس ازشکستنـــی دوبــاره

 

تــرس از اعتمــــــــــــــــــــــــادی که نمی دانــم تــه َش به کدامیــن راه می انجـــامد

 

پروردگـــــارا ! بُزرگـــا !

 

                 حــال ِ خـراب ِ مـرا خریــدار بـاش

 

                             صــدای ِ طپــش های قلبـم را بشنــو

 

                                                             گلــوی ِ پـُر از بغضــم را ببیــن

 

به تـــــابستـانت  قســـم

 

                   به بـُن بسـت رسیـــده ام

 

                                                 

                                                                     راه گشـــــــــــایم بـــاش

 

می گــــویند دریــــای ِ محبـــ ــ ـــت تـــو بــی کــــــــران اسـت

 

                                می گـــویند هــَر گـاه از تــو چیــزی را طلـــب می کنیـــم

 

بــــی انـــــــدازه بخواهیـــم

 

                                                 بـــــــی انتهـــــــــا

 

و مــن امشب در سالــــروز تولـــدم

 

                                 در سی و یکم تیـــــــر ماهــی

 

که هــَر ســـال لحظــه به لحظــه اش

 

                                                           تلــخ تـَر از ســال ِ قبـل می گـذرد

 

                    از تــــو آن اتفــاق ِ خـــوب را می خواهــم

 

تــو را به خــدایی ات قســم

 

                       در جـــاده ی عشـــق کسـی را در مسیــر زندگــی ام قـــرار مــَده

 

که تمـام ِ مَـن اش مــــــال ِ مـن نخواهــد شــد

 

                             دیگــر مـرا با احســــاسم نسنـــج

 

به مـــن بینشـــی دِه

 

                             که چَشـــم ِ دل را در کـــــــــــوره راه عشـــق بینــــــا کنــم

 

استجــابت ِ ایـن دعــــا بـرای ِ مــن

 

بهتـــرین هدیــه ی امســــال خواهــد بــود

 

                                                 اگر به لطــف و کــَرَم ِ تــو شنیـــده شــود

 

بـــاری دیگـر

 

                            به آیینـــ ــ ـــ ـــه می نگــرم

 

                                                          خیــره می شَـــــــوَم در نگاهـــَش

 

و آرام در گوشــَش فریـــــــــــــــــــــــــــــاد می زنـــم

 

                                                             تَ وَ لُ دَ م  م ُ با رکــــــــــــــــ

 

و

 

                 ای

 

                               کـــاش

 

                امســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 

                                                                 مبارکــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ باشـد

 

 

 


برچسب‌ها: تولد من, تولد غمگین, تولدم مبارک نیست
♥ چهارشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۴ 0:3 بـ ه دستانــ ❤ وحید ❤ ♥


کد این قالب