❤ زجــــر جــدایی ❤

بیـا تـا برایـت بگۅ یـــمْـ ـ چـﮧانـدازه تـنهـایـــ ـِـِــ ـے مــטּ بـزرگ اسـت

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طراح

سلام به تمامی دوستان عزیزم

ممنون که چشم های قشنگتون رو

 واسه دیدن کلبه حقیرانه من انتخاب کردین

 

نظر یادتون نره

♥ جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ 21:23 بـ ه دستانــ ❤ وحید ❤ ♥

 

یک مــاه از زمستـــان گذشــت

                        دی به پــایــان رسیــد

بهمـــن از راه آمد

                                   امــــا ...

 

                                                  هیــــچ گرمــایی قلـــب ِ سَــــردَم را آرام  نکـرد

ایــن روزهـــ ـــا تلخـــم

                                   دلــ ــــم

                                                      دستــــ ـــم

                               جسمــــ ــم

روحــ ـــم

                  حتـی ایـن قلــ ــم هــم

ایـن روزهـــا نوشتـــن برایـــم سخــت شــده اسـت

انگـــار هیـــچ واژه ای نیســت

                       تـا با قلــــم به رقصــــشان در آوَرَم

                                                           و آنها روی سطـــرها دلـــــرُبایی کننــد

دلــ ـم تهــی شــده از واژه هــا

از واژه هــــایی که

                  خستگــــی را از شـــانه هایم

                                                 دلتنگــــی را از دلــــم

                                                                            و گرفتگـــی را از قلبـــم

بــَر می داشتنـــد و بیرون مـــی آوَردَنــد و پاکــــــــــ می کردنــد

قلبـــ ـم یــخ زده

                    از احسـاس هایی که مُـنقلــب می کــرد تمـامیت ِ مردانه ام را

نگــــرانم !

                   بـرای خــ ـــودم

                                           بـرای دلــ ـــــم

                                                               بـرای ِ احســــاس های ِ مردانه ام

بـرای ِ آینـــــــده ی نامعـلـــومم

بـرای ِ آدم هــایی که نمـی تــوان دوستشـــان داشـت

                                                 بـرای ِ اعتمـــــادهایی که دیگــر بـَر نمی گَردَنــد

پسری که دیـــروز غـــ ـــــرق در احســـاس بـود

                                    امـــروز دیگـــر چیـــزی روحَـــش را ارضــا نمی کنــد

نه کوچـــه ای

                 نه خیـابـــــــانی

                              و نه حــتی خاطـــــره ای

                                                نگــــرانم بـرای ِ ایــن مـــ ـــن

بـرای ِ پسری که دیـــروز

                            یک دوستـــــــــــت دارم

                                       نبضـــش را به شمــاره می انداخـــت

یک نگـــاه او را حــالی به حــالی می کــرد

                                                       یک چشمکــــ می رسـاندش تا ستـــاره ها

یک عکــــس عاشقـــانه پـــروازش می داد

                                              تا خیــال ِ یکـــــــــ وصــ ـــال

و رویـــای ِ یک بــــوسه و هــم آغــــوشی

                                                        به تــــاراج می بــُرد مردانگی هایش را

امــا امـــ ــروز ...

نه از آن احســـــــــــــاس ها  خبـــری ست

                         و نه دیگــر عشــق و دوســت داشتـــن بــرایش معـنــایی دارد

ایــن روزهــــا

                                              اَدای ِ آدم هـــــای ِ با احســــاس را در مـــی آوَرَم

امــــا ...

            احســـاس هـایم خفتــــه اند

                                      به خــــــــــواب رفتـــه اند

                                                خــوابی به بلنـــ ــدانی ِ یکـــ خــواب ِ زمستـــانی

شـــاید هــَم

            خــوابی به بلنـــ ـدای ِ خـــواب ِ اصحـــاب کهــف

که بــرای ِ بیـــداری اش عُمـــر ِ مــن

                                                            کفــــاف ِ سیصـــد ســال را نمی دهـــَد

بگــذار آدم هــا فکــر کننــد

                  مــن همــانپسر ِ با احســاس ِ دیـــروزم

امــا ...

            تنهـــا مــن می دانـــم و خــــدایم

                                                                     که در ایــن دل چـه می گـــذَرَد

و چـرا تــا به امــروز تنهـــا مــــانده ام چــون خــــدایم

 

 


برچسب‌ها: دلنوشته های وحید_ زجر جدایی_بی احساسی
♥ یکشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۴ 23:8 بـ ه دستانــ ❤ وحید ❤ ♥

سلام به دوستان عزیزم و مهمانان همیشگی کلبه تنهایی من

امیدوارم هرجای خاک کشورمون هستید شاد باشید

شب یلداتون هم مبارک باشه

امشب شب آخر من تو صحفه ی مجازی هست

یه مدت بخاطر خدمت مقدس سربازی نمیتونم کنارتون باشم

امیدوارم فراموشم نکنید

دوستدار شما

 

وحـــــــید

 


برچسب‌ها: خداحافظی
♥ دوشنبه سی ام آذر ۱۳۹۴ 23:23 بـ ه دستانــ ❤ وحید ❤ ♥

 

دانــــه های ِ سپیــــد ِ بـــرف

                     روی ِ برگـــ های ِ زرد و نــــارنجی

                                            پاییـــز را غافلگیـ ــر کــرد

                                                                                  و آذر را فریبـــا

عطـــر سیــب در هــوا پیچیـــــد

                                                           انــــار ســرخ شـد

و یلـــ ــدا

               ایـن دختــــر ِ نـــــارنجی پــوش

                                                              مثـل هـــَر ســـال

شکـوه زمستــان را در آخـرین شــب ِ پاییــز

                                                             جشــن می گیـــرَد

                                       و عاشقـــــانه به پیشــــواز ِ زمستـان مــی رود

ایـن پاییــز هـم گذشـــت و

                          در هیـــچ خیــابان و کافــــه ای

                                                کســی هـم قـــدم ِ لحظــــــه های ِ ســَرد نشــد

ایـن پاییــز گذشـــت و

میــان ِ خـش خـش ِ برگــــــــــــــ های ِ نــــارنجی اش

                                                                    عاشقـــــانه ای نجـــوا نشــد

ایـن پاییــز گذشـــت و

                      زیــر بــــاران های ِسَــــردَ ش

                                                            هیـــچ خاطـــره ای شُستــــه نشـــد

مـ ــن

             اینــجـــا

                         در ایــن هـــــوایی که فضــــایش

                                                    آکنـــده از عطــــر ِ زمستـــان اسـت

بدرقـــــه می کنـــم

                       پــاییــز را

                                      بــاران را

                                                  عشـــق را

                                                                   وابستگــــی را

کــــاش ایـن یلـــــــــ ـــــــدا

                            حافـــظ ِ فـــال ِ مــن

                                                            خبـــر از زمستـــانی ِ خــوش دَهــَد

خـــوش

            سپیــــد

                          پــــاک

                                    مثـــل بـــــرف

خداحــــافـط پاییـــز

                                      خداحــافـظ بانـــوی ِ گیــسو طـلا

رَفتـَنـَــت به خیـــر

                                                   و سَفــَرَت تا برگــــ ریـــزانی دیگــر سبـــز

 

 

 


برچسب‌ها: دلنوشته های وحید_ یلدای برفی_زجر جدایی_ تنهایی
♥ یکشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۴ 19:21 بـ ه دستانــ ❤ وحید ❤ ♥

پــــاییـز که باشـــد

               هـَر قـــدر هـم که خستــه باشــی

                                           هـَر قـــدر هـم که ســــــاز ِ دلـــت

                                                                      نــــَوای ِ غـــــم بنــــــــوازَد

دوســت داری

                  گاهــی رو به روی ِ آیینـــه بــــایستی و

دستی بر موهای پریشانت بکشی                           

                                    و لبخنــ ــدی به زیبـــایی ِ مـِهــر

                        و بوســه ای به گرمــی عشـــق

                                                                                تحویلــــَـش دَهـــی

و یــــادَت مـــی رَوَد که آن ســـوی آیینـــه

                                                     کســی نیسـت که جـــــواب ِ بوســـه ات را

با آغــوشی  بـاز و

                                                   لَــــب هایی خیـــس از عشـــق پاســخ دَهَـــد

پــــاییـز که باشــد

                       هـَر قـــدر هـم که هــوای ِ حوصلـ ـه ات ابــری باشـد

دوســــــــت داری

                   عاشقـــانه بنـــویسی

                                                         دســـت ِ رویــــاهـایت را می گیـــری و

تا اِنتهـــای ِ کـــوچه باغ هـای ِ خُرمــالو

                                                                             با او قــَـدَم می زَنــی

پــــاییـز که باشــد

از پشـــت ِ پنجــره ی ِ نیمــه بـاز ِ اتــاقت

                               زمــــزمه ی ِ بـــادها را می شـِنَـــوی

                                                                رقـــص ِ بـــرگ ها را می بینـــی

و عطـــر ِ بـــاران را

                                                                 روی تَـنَـــت احســــاس می کنی

انگـــار که کســـــــی

در گـــــــوشـَت عاشقـــــانه نَجـــوا می کنـد

                                              و دســـــت هایش را

                                                                   روی ِ تَـنَـــت می رقصـــــــانَد

و عطـــر ِ نفــــس هایش

                              تــ ــو را مَســــــــــــــــت می کنـــد

                              دلـــت می خواهَـــد چشــم هایت همیــن گـــونه بستــه بمــــانند

و ایــن عشــــــق بــازی

                                                                         تا صبــح به دِرازا کِشــَد

پــــاییـز که باشـد

                      دوســت داری

                              کـسی باشــد که به وقــت ِ غـــروب

تَــب ِ دلتنگـی هایت را

                                                                       با آمـــدنَش پــایین بیــاوَرَد

پــــاییـز که باشــد

                       دوســت داری

تمـــام خیــابـان ها را قــــدم زَنـی

                       و از گــوشه به گـــوشه ی ِ ایـن شهــر

                                                                                  خاطـــره ســـازی

پـــاییـز که باشــد

                                                     دوســت داری

آدم ِ دیگــــــری شَـــوی

                            آدمــی که غـــم و انــــــــدوه َش را

                                                      لای ِ بـرگ های ِ پــــاییزی جـا می گـذارَد

و از پــــاییـز

               تنهــا عشـــق بازی با بــرگ و بـــاران َش را

                                                                                 بَـــر مــــــی دارَد

پــــاییـز که باشــد

                         بــ ــ ـاران

                                                       جــان می دَهَـــد بـرای ِ خیــــــــس شـدن

و هـــــــــــــَوا

                                                         جــان می دَهَـــد بـرای عاشقـــی

دوســـت داری

                     کســی باشــد

                                  که با آغـــــــوشَش

                                                      تنپـــــــوش شَــوَد

و با بوســـــــه هایَش

                        اِلتهـــــاب ِ ایـن لــب ها را پــــایین بیــــاوَرَد

و کـــوچه باغــی

                                   که اِنتهــــایَش تـــو را به خلســـــــه ی ِ عشـــق بَـرَد

پـــاییـز که باشـد

                      دلـــت خیلــی چیـــزها می خواهَــد

                                                  حـــرف هایی که نمی تـــوان بَـر زبــان آورد

                      حــرف هایی که در دلـــت می مــاند

و شــــاید روزی

                                         جـــایـی

                              حــــ ــــــوالی ِ بـی حوصلـ ــه گی های ِ کسـی

یکــــــــــــ نفــــر

                             از پشـــت ِ پلکــــــــ هـایت

                                                                آن را از چشــــــم هایت خـــواند

 

 

 


برچسب‌ها: دلنوشته های وحید_ عاشقانه شبی در پاییز_زجر جدایی
♥ دوشنبه نهم آذر ۱۳۹۴ 19:8 بـ ه دستانــ ❤ وحید ❤ ♥


کد این قالب